Hvidovre Marchforening blev stiftet:
21. oktober 1975

Formand
Dennis Henriksen
Blytækkerporten 19
2650 Hvidovre
Tlf. 51 48 10 50 
E-mail:dennisogsanne@gmail.com

Næstformand
Kirsten Wennemose Buss Jensen

buss@kabelmail.dk

Tlf: 30 24 99 98

Kasserer
Edel Simonsen
Tlf. 53 56 42 32
E-mail:mailto:esogms@gmail.com
Danske Bank Reg. nr. 1551 konto 5484863

Sekretær
Dorthe Pilgaard Laursen

Email:dorthelaursen48@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Bastian Holze

Tlf: 49819910 

Email: bassemand1232@gmail.com

Best. suppleant
Erik Sander Solberg

Tlf: 20 65 35 29

erik-solberg@davinc-gruppen.dk

Vedtægter

Vedtægter for Hvidovre Marchforening

§1 Navn og hjemsted

A. Foreningens navn er Hvidovre Marchforening.

B. Foreningen er hjemmehørende i Hvidovre Kommune.

C. Foreningen er stiftet den 19. oktober 1975

D. Foreningens adresse er formandens.

§2 Formål

A. Foreningens formål er, at fremme kendskabet til og interessen for gangsport og at arbejde for dette formål ved blandt andet at deltage i nationale og internationale marcher og stævner og at tilrettelægge og afholde marcher og træningsture.

§3 Organisatoriske forhold

A. Foreningen er upolitisk

B. Foreningen er tilsluttet Dansk Atletik Forbund

C. Foreningen kan, uden ændringer i nærværende vedtægter, tilsluttesen eller flere hovedorganisationer af gangsportsforeninger.

Sådanne tilslutninger skal dog godkendes af den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

§4 Medlemskab

A. Som medlem kan optages familier, herunder børn og unge under 18 år, og enkeltpersoner. For at kunne opnå familiemedlemsskab kræves fælles bopæl.

B. Indmeldelse i Hvidovre Marchforening sker til formand eller kasserer

C. Som medlem i foreningen påtager man sig forpligtelse til at betale, det til enhver tid fastsatte kontingent, i tiden indtil man eventuelt senere melder sig ud.

D. Man har ikke videregående forpligtelser og kan ikke afkræves større beløb af foreningens kreditorer, hvis foreningen kommer i økonomiske vanskeligheder.

§5 Bestyrelse

A. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og mindst 1 bestyrelsesmedlem

B. Formand og sekretær vælges på lige årstal. Næstformand og kasserer og 1. bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal.

C. Formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1. bestyrelsesmedlem vælges for 2 år. Eventuelle øvrige bestyrelsesmedlemmer for 1 år. Genvalg kan finde sted.

D. Der vælges hvert år 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

E. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.

F. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger.

Protokollen underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer.

G. Bestyrelsen er berettiget til, under ansvar overfor generalforsamlingen, i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp (f. eks. Advokat) i sager, hvor det skønnes nødvendigt.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen.

H. Bestyrelsen foranlediger tegning og vedligeholdelse af nødvendige forsikringer.

I. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlig myndighed som over for private.

J. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

K. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når et flertal af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

L. Formanden eller, i dennes fravær, næstformanden, leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed en afgørende stemme.

M. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

§6 Revision

A. Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer, hvoraf 1 bør være regnskabskyndig.

B. 1 revisor vælges på lige årstal og 1 revisor vælges på ulige årstal.

C. Der vælges hvert år 1 revisorsuppleant.

D. Revisorer vælges for 2 år og suppleanten for 1 år. Genvalg kan finde sted.

E. Revisorerne tilrettelægger selv deres arbejde og aflægger beretning til bestyrelsen.

F. Revisorerne har ret til at foretage uanmeldt kasseeftersyn.

§7 Generalforsamling

A. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, kun den kan ændre eller ophæve vedtægterne.

B Foreningen afholder generalforsamling hvert år inden den 15. april

C Indkaldelse finder sted med 3 ugers varsel, skriftligt eller ved bekendtgørelse i medlemsbladet.

Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om dagsordenen.

D På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles.

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere

 3. Formandens beretning

 4.  Forelæggelse af det reviderede regnskab

 5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde skriftligt   senest 14 dage før.

 6. Fastsættelse af kontingent:

   A Familiekontingent

   B Enkeltkontingent

 7. Valg af bestyrelse

     A Formand (lige årstal)

     B Næstformand (ulige årstal)

     C Kasserer (ulige årstal)

     D Sekretær (lige årstal)

     E Mindst 1 bestyrelsesmedlem (jvf. § 5, stk. B + C)

  8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

  Ad. punkt 7 og 8

     A.

Alle valg skal ske inden for medlemmernes rækker.

     Medlemmer under 18 år kan ikke indvælges

     Alle valg kræver 6 måneders forudgående medlemskab

    B.

Bestyrelsesmedlemmer i andre foreninger er ikke valgbare

  9. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant.

  10. Eventuelt

E. Generalforsamlingen er lovlig ved det fremmødte antal medlemmer og enhver vedtagelse ved simpelt  stemmeflertal, vedtægtsændringer dog med 2/3 af de fremmødte stemmer.

F. Familiemedlemsskab giver ret til 2 stemmer, og det er en forudsætning at kontingentet er indbetalt inden udgangen af januar. Børn og unge under 18 år har dog ingen stemmeret.

G. Stemmeret opnås efter 3 på hinanden følgende måneders medlemskab.

H. Der kan stemmes ed personligt fremmøde.

I. Skriftlig afstemning skal foretages, når blot 2 af de tilstedeværende medlemmer kræver dette.

J. De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte foretages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne.

K. Et kortfattet referat af de mest væsentlige generalforsamlingsbeslutninger udsendes så vidt det er muligt til medlemmerne, evt. ved bekendtgørelse i medlemsbladet.

L. Den valgte dirigent må ikke være medlem af bestyrelsen.

M. Dirigenten er forhandlingsleder. Han træffer beslutning vedrørende formen for behandlingen af de spørgsmål, der foreligger til diskussion og afgørelse.

Er der bestemmelser i vedtægterne m.v., der kan fortolkes på forskellig måde, træffer dirigenten afgørelsen, hvis ikke en tidligere fortolkning er ført til protokols.

N. De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§8 Ekstraordinær generalforsamling

A. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer stiller skriftlig krav herom til bestyrelsen med motiveret forslag til dagsorden.

B. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet herom er modtaget.

Indkaldelse skal ske med 3 ugers varsel.

§9 Kontingent

A. Medlemskontingentet, der opkræves af foreningens kasserer, fastsættes for 1 år ad gangen på den årlige generalforsamling.

B. Kontingentet forfalder den 1. januar og skal betales senest den31. januar.

C. Såfremt kontingentet ikke er betalt inden udgangen af januar, slettes medlemmet.

D. For indmeldelse efter 1. juli betales ½ kontingent.

§10 Regnskab

A. Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for foreningens kasse.

 Kassereren opretter girokonto og bankkonti.

Foreningens midler, udover kontantbeholdning på kr. 1.000,-, skal indsættes på bank/girokonto.

På foreningens konto kan kun hæves ved underskrift af formand eller kasserer.

B. Regnskabsåret går fra 1/1-31/12.

C. Regnskabet skal lindeholde et driftsregnskab og en status og underskrives af formand, kasserer og revisorer.

D. Regnskabet skal foreligge til revision senest 3 uger før generalforsamlingen.

E. For at foreningens midler skal give så stort et renteafkast som muligt, er bestyrelsen bemyndiget til at placere kapital, der ikke anvendes i den daglige drift i højt forrentede stats- eller kreditobligationer.

§11 Eksklusion

A. Såfremt et medlem gennem negativ og skadelig adfærd, søger at skabe splid blandt foreningens medlemmer, samt handler i modstrid med foreningens vedtægter eller gør sig skyldig i noget ærekrænkende i straffelovens forstand, da kan bestyrelsens flertal suspendere et sådant medlems rettigheder indtil førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor der da træffes en beslutning om eksklusion eller forkastelse af bestyrelsens suspension.

Til ovennævnte generalforsamling indkaldes pågældende medlem pr. anbefalet brev med mindst 3 ugers varsel.

B. Generalforsamlingens beslutning om en eksklusion kræver at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for dette.

C. Et Ekskluderet medlem kan ikke på noget tidspunkt optages som medlem uden at dette godkendes af en ordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for optagelsen, og da kun såfremt, at et evt. tidligere økonomisk mellemværende er blevet bragt i orden.

§12 Opløsning

A. Foreningens opløsning kan kun vedtages på en særlig generalforsamling, der indkaldes med mindst 3 ugers varsel og kun med dette punkt på dagsordenen.

B. Vedtages opløsning, skal mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til stede og stemme for opløsning. Hvis dette ikke sker, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede skal stemme for opløsning.

C. I tilfælde af opløsning vil foreningens formue og andre aktiver, der måtte bero i foreningen tilgå Dansk Atletik Forbund eller en eller flere foreninger tilknyttet Dansk Atletik Forbund.

D. På den generalforsamling hvor foreningens opløsning er blevet endeligt vedtaget, er det denne generalforsamling, der træffer bestemmelse om, til hvem foreningens formue eller andre aktiver skal overgå til, jfr. Paragraf 12 stk C.

§13 Vedtægters ikrafttræden

A. Disse vedtægter erstatter alle hidtil gældende.

B. Vedtægterne er gældende straks efter deres vedtagelse.

               Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 4. april 2006

                                                Hvidovre Marchforening